วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศโรงเรียนมหิศราธิบดี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555


ด้วยโรงเรียนมหิศราธิบดี  จะเปิดรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2555  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2555  ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555  เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร
          ระดับชั้น ม.1    สำเร็จการศึกษาชั้น  ป.6  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
                             เป็นโสด
          ระดับชั้น ม.4    สำเร็จการศึกษาชั้น  ม.3  ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
                             เป็นโสด
หลักฐานการศึกษา
-          ใบสมัครโรงเรียนมหิศราธิบดี
-          สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  2  ใบ
-          ใบรับรองผลการศึกษาฉบับจริง (ปพ.7)    จำนวน  1  ใบ
-          สำเนาทะเบียนบ้าน  บิดา-มารดา-นักเรียน (แสดงพร้อมฉบับจริง)
-          สำเนาสูติบัตร  จำนวน  1  ใบ
-          รูปถ่ายชุดนักเรียน  ขนาด 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 2 รูป
จำนวนที่จะรับสมัคร
          ระดับชั้น ม.1    จำนวน  8  ห้องเรียน  320  คน
          ระดับชั้น ม.4    จำนวน  6  ห้องเรียน  240  คน  ดังนี้
j แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  3  ห้อง  จำนวน     120 คน
k แผนการเรียนศิลป์ภาษา(จีน – อังกฤษ)     1  ห้อง  จำนวน     40 คน
l แผนการเรียนคอมพิวเตอร์                     1  ห้อง  จำนวน   40 คน
m แผนการเรียนการงานอาชีพ                   1  ห้อง  จำนวน   30 คน
(หลักสูตรคู่ขนาน ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา)
          ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่โรงเรียน  หรือติดต่อสอบถามที่  ฝ่ายวิชาการ
โทร 0-441-5231  ต่อ  16

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น